Spanish, Chinese, Vietnamese, Korean, Arabic

As we continue to transition through the pandemic’s recovery phases, King County Metro is making plans to gradually restore suspended service where needed most. In order to make the most informed service decisions for King County residents and Metro customers, we are seeking community feedback through a short survey on Metro’s route to recovery. Responses are due by 11:59 p.m. March 8, 2021. Your valuable input will help transit planners identify and recommend priority service changes in September 2021 and beyond.

In spring 2020, Metro suspended a significant amount of transit service due to the outbreak of COVID-19 in the face of declining revenue and ridership demand. Despite challenges, Metro maintained a regional transit network to serve the more than one in four of our customers who continued to count on service to access work and essential needs. Ridership demand remains lower than before the pandemic, and some service suspensions remain in place across our system.

Looking forward, public transit is at the heart of a successful recovery from the health and economic crises caused by COVID-19. As our region recovers and daily, local travel demand increases, Metro plans to systematically restore suspended transit service within available resources.

Metro remains committed to our mission of expanding and improving a regional mobility network that is safe, equitable, and sustainable. With community input, planning for service recovery will continue to look as comprehensive and inclusive as possible. We are still moving forward together.

Spanish
King County Metro busca la participación de la comunidad en nuestro camino a la recuperación

Mientras continuamos atravesando las etapas de recuperación de la pandemia, King County Metro está planificando el restablecimiento gradual del servicio suspendido donde más se necesita. A fin de tomar las decisiones más informadas sobre el servicio para los residentes de King County y los clientes de Metro, queremos saber la opinión de la comunidad a través de una breve encuesta sobre el camino a la recuperación de Metro. Las respuestas deben enviarse antes de las 11:59 p. m. del 8 de marzo de 2021. Sus valiosos aportes ayudarán a los planificadores del transporte público a identificar y recomendar los cambios del servicio prioritarios en septiembre de 2021 y después de esa fecha.

En la primavera de 2020, Metro suspendió en gran parte el servicio de transporte público debido al brote de COVID-19 ante la reducción de los ingresos y de la demanda de número de viajes. A pesar de los desafíos, Metro mantuvo una red de transporte público regional para asistir a más de uno de cada cuatro de nuestros clientes, que nunca dejaron de contar con el servicio para ir al trabajo y satisfacer otras necesidades esenciales. El número de viajes sigue siendo menor que antes de la pandemia, y algunas suspensiones del servicio siguen vigentes en nuestro sistema.

Con miras al futuro, el servicio de transporte público está recuperándose con éxito de la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19. A medida que nuestra región se recupera y la demanda de viajes diarios locales aumenta, Metro planea restablecer de forma sistemática el servicio de transporte público suspendido dentro de los recursos disponibles.

Metro continúa el compromiso con nuestra misión de ampliar y mejorar una red de movilidad regional que sea segura, equitativa y sostenible. Con el aporte de la comunidad, el proceso de planificación de la recuperación del servicio seguirá siendo lo más integral e inclusivo posible. Seguimos avanzando juntos.
Spanish: https://bit.ly/3aQkm9z

Chinese
King County Metro 尋求社區對我們恢復路線的意見

隨著我們逐漸從全球流行疫情的影響中恢復,King County Metro 正在制定計劃以逐步恢復需求最大的地方停運的服務。為了做出對 King County 居民和 Metro 客戶最明智的服務決策,我們將透過一項針對 Metro 恢復路線的簡短調查來尋求社區反饋。回覆截止日期為 2021 年 3 月 8 日晚上 11:59。您的寶貴意見將幫助公共交通計畫制定者確定並建議 2021 年 9 月及以後的優先服務變更。

在 2020 年春季,因 COVID-19 的爆發,收入和乘客數量下降,Metro 暫停了大量公交服務。儘管面臨挑戰,Metro 仍保留了區域運輸網路,繼續為超過四分之一的客戶服務,確保他們能繼續依靠服務來滿足工作和基本需求。乘客需求仍然低於全球流行疫情爆發之前,並且在我們的系統中仍然存在一些服務停運的情況。

展望未來,公共交通是我們成功地從 COVID-19 帶來的健康和經濟危機中恢復的關鍵。隨著地區的恢復和每天本地出行需求的增加,Metro 計劃在現有資源範圍內系統地恢復停運的公交服務
Metro 不忘初心,將繼續履行我們的使命,即擴大和改善安全、公平且可持續的區域交通網絡。透過聽取社區意見,服務恢復計劃將盡可能地全面和包容。我們將繼續攜手前進。
Chinese: https://bit.ly/3q2asrF

Vietnamese
King County Metro rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ cộng đồng về hành trình khôi phục của chúng tôi

Do chúng ta tiếp tục chuyển biến qua các giai đoạn hồi phục đại dịch nên giờ đây King County Metro đang xây dựng các kế hoạch dần khôi phục dịch vụ cần thiết nhất nhưng hiện đang tạm ngừng. Nhằm thông báo rộng rãi các quyết định về dịch vụ dành cho cư dân King County và khách hàng của Metro, chúng tôi đang thu thập phản hồi từ cộng đồng qua một khảo sát nhỏ về hành trình khôi phục của Metro. Khảo sát sẽ kết thúc vào 11:59 tối ngày 8 tháng 3 năm 2021. Ý kiến quý báu của quý vị sẽ giúp những người lập kế hoạch vận chuyển nhận biết và đề xuất những thay đổi trong dịch vụ ưu tiên từ tháng 9 năm 2021 trở đi.

Vào mùa xuân năm 2020, Metro đã tạm ngừng một lượng lớn dịch vụ vận chuyển do đại dịch COVID-19 bùng nổ khi đương đầu với việc giảm sút hành khách và doanh thu. Dù có nhiều thách thức nhưng Metro vẫn duy trì mạng lưới vận chuyển khu vực để phục vụ hơn một phần tư lượng khách hàng luôn tin tưởng vào dịch vụ để đi làm và di chuyển phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Lượng khách hàng hiện tại vẫn thấp hơn trước khi xảy ra đại dịch và một số dịch vụ vẫn trong trạng thái tạm ngừng trên toàn hệ thống của chúng tôi.

Trong thời gian tới, giao thông công cộng là trọng tâm của quá trình khôi phục hiệu quả sau khủng hoảng y tế và kinh tế do COVID-19 gây ra. Khi khu vực chúng ta phục hồi và tình hình di chuyển tại địa phương tăng lên từng ngày, Metro có kế hoạch phục hồi dịch vụ vận chuyển đang tạm ngừng trên toàn hệ thống trong phạm vi nguồn lực hiện có.

Metro vẫn giữ vững cam kết thực thi sứ mệnh mở rộng và nâng cao một mạng lưới giao thông khu vực an toàn, công bằng và bền vững. Với những ý kiến đóng góp từ cộng đồng, kế hoạch khôi phục dịch vụ sẽ tiếp tục bao quát thấu đáo và toàn diện nhất có thể. Chúng ta tiếp tục cùng nhau phát triển.
Vietnamese: https://bit.ly/3jtVYyl

Korean
King County Metro에서 노선 재개에 대한 지역사회의 의견을 구합니다

감염병 대유행이 회복세를 보임에 따라 King County Metro는 가장 필요한 곳에 중단된 운행의 점진적인 재개 계획을 마련 중입니다. King County 거주자와 Metro 이용객을 위해 최신 정보에 입각한 운행 결정을 내리고자 Metro의 노선 재개에 대한 간단한 설문 조사를 통해 지역사회의 의견을 구합니다. 응답 마감은 2021년 3월 8일 오후 11시 59분입니다. 여러분의 소중한 의견은 대중교통 기획자들이 2021년 9월 이후 우선 운행 변경 사항을 파악 및 권고하는 데 유용하게 활용될 것입니다.

2020년 봄, Metro는 COVID-19 발발로 인해 상당 수의 대중교통 운행을 중단했으며 승객 수와 수익이 감소하는 위기에 처했습니다. 어려운 여건에도 불구하고 Metro는 직장 및 필수 요구 사항을 위한 이동을 위해 불가피하게 당국 서비스에 의존할 수밖에 없는 이용객 4명 중 1명 이상에게 운행을 제공하고자 지역의 대중교통 네트워크를 유지했습니다. 승객 수는 감염병 대유행 이전보다 낮은 수치이며 시스템 전반에 걸쳐 일부 운행은 여전히 중단된 상태입니다.

향후 COVID-19로 인한 보건 및 경제 위기로부터 성공적으로 회복할 수 있는 핵심은 대중교통에 달려 있습니다. 우리 지역이 회복세를 보이고 일일 지역 이동 수요가 증가함에 따라, Metro는 이용할 수 있는 자원 내에서 중단된 대중교통 운행을 체계적으로 재개할 계획입니다.

Metro는 계속해서 안전하고 형평성에 어긋나지 않으며 지속 가능한 지역의 이동성을 확대하고 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 지역사회 의견을 통해 운행 재개 계획은 최대한 종합적이며 포용적으로 지속될 것입니다. 우리는 여전히 이 시기를 함께 견뎌내고 있습니다.
Korean: https://bit.ly/3aPLeX9

Arabic
تلتمس King County Metro آراء المجتمع بشأن مسار التعافي

بينما نواصل رحلتنا عبر مراحل التعافي من الجائحة، تضع King County Metro الخطط لإعادة تشغيل الخدمة المُعلَّقة تدريجيًا في الأماكن الأشدّ حاجة إليها. ومن أجل اتخاذ قرارات مدروسة على النحو الأفضل فيما يتعلق بالخدمة المُقدَّمة إلى سكان King County، وعملاء Metro فإننا نسعى إلى الحصول على آراء المجتمع من خلال استبيان قصير بشأن مسار التعافي الخاص بـMetro. آخر موعد لتلقِّي ردودكم على الاستبيان بحلول 8 مارس 2021، الساعة 11:59 م. إن آراءَكم القيّمة ستساعد القائمين على التخطيط في النقل العام على تحديد التعديلات التي يمكننا إجراؤها على الخدمة بدءًا من سبتمبر 2021 وما بعد ذلك، واقتراح أولوية التنفيذ.

علقت Metro قدرًا كبيرًا من خدمة النقل العام في ربيع 2020 بعد تفشِّي جائحة كوفيد-19، وذلك في ظل انخفاض العائدات والطلب من الركاب. وبرغم التحديات، فقد حافظت Metro على شبكة النقل العامّ الإقليمية لخدمة أكثر من ربع عملائنا الذين لم يتوقفوا أبدًا عن الاعتماد على الخدمة للوصول إلى أعمالهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية. ما زال الطلب من الركاب في الوقت الحالي أقل مما كان عليه قبل الجائحة، وما زالت بعض الخدمات مُعلَّقة في المرفق بأكمله.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن وسائل النقل العامّ تُعَد جوهر التعافي الناجح من الأزمات الصحية والاقتصادية التي نتجت عن تفشي كوفيد-19. وبينما تتعافى منطقتنا ويزداد الطلب على التنقل المحلي، تخطط Metro لإعادة تشغيل خدمات النقل العامّ المُعلَّقة بطريقة منهجية منظمة في حدود الموارد المتاحة.

تظل Metro ملتزمة بمهمتنا المتمثلة في توسيع وتحسين شبكة تنقل إقليمية تتسم بالأمان، والعدالة، والاستدامة. وبمعرفة رأي المجتمع، فإن التخطيط لاستئناف الخدمة سيستمر ليبدو شاملاً وجامعًا قدر الإمكان. ولا نزال نمضي قُدُمًا نحو تحقيق ذلك معًا.
Arabic: https://bit.ly/2YXogYx