Spanish   Vietnamese

King County Metro, in partnership with King County’s Department of Local Services (DLS), wants to continue hearing from the residents of Skyway on the future of transit in your community. We need your vision of mobility – the ability to move freely and easily. At Metro, we believe mobility is a human right.

As part of the 2021-2022 King County budget, funds are available to Metro to examine expanding mobility options in Skyway. We want to ensure the dialogue we’ve started on the future of Skyway continues to involve residents since the actions we take will have on direct impact on your mobility options.Map of Skyway community

What mobility options are most needed in Skyway?

King County is asking folks who live, work or travel in Skyway to tell Metro what mobility features might work best for them, including van services, on-demand programs, greater access to reduced fares, or infrastructure improvements that will make it safer and easier to travel to transit stops.

The survey is available online and responses are due by 11:59 p.m. April 9, 2021. The survey also is available in Spanish and Vietnamese. Paper copies are available –  please email haveasay@kingcounty.gov to arrange delivery.

Comparta su opinión con respecto al futuro del transporte público de Skyway: King County Metro quiere conocer qué piensa la comunidad a través de una encuesta de movilidad

Queremos conocer su opinión con respecto al futuro del transporte público en Skyway.

Metro Transit, en asociación con el Department of Local Services (DLS, Departamento de Servicios Locales) de King County, quiere conocer la opinión de los residentes de Skyway con respecto a la movilidad (la habilidad de poder desplazarse libre y fácilmente), ya que Metro la considera un derecho humano.

Como parte del presupuesto de King County para 2021-2022, Metro dispone de fondos que se destinarán a analizar la expansión de opciones de movilidad en Skyway. Queremos garantizar que el diálogo sobre el futuro de Skyway que hemos iniciado siga involucrando a los residentes, dado que las medidas que tomamos influyen directamente en sus opciones de movilidad. Por eso, es fundamental que compartan su opinión con nosotros.

¿Qué opciones de movilidad se necesitan más en Skyway?

Aunque los servicios de autobuses y de trenes ligeros son la columna vertebral de la movilidad regional, Skyway es una de las comunidades de King County que no cuenta con los sistemas para respaldar el servicio de transporte público tradicional.

Esta encuesta es su oportunidad para comunicarle a Metro qué características de movilidad funcionan mejor en Skyway, tales como los servicios de furgoneta, los programas de viajes a pedido, un mayor acceso a la tarifa reducida o las mejoras de infraestructura que harán más seguro llegar a las paradas del transporte.

Puede encontrar la encuesta en línea aquí https://publicinput.com/C0482 respuestas deben enviarse antes de las 11:59 p. m. del 9 de abril de 2021. La encuesta también se encuentra disponible en español y en vietnamita. Hay copias impresas disponibles. Para coordinar un envío, escriba un correo electrónico a haveasay@kingcounty.gov.

Góp Ý Về Tương Lai Giao Thông Vận Tải Ở Skyway: King County Metro rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng qua khảo sát về việc di chuyển

Chúng tôi muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến của quý vị về tương lai của giao thông vận tải ở Skyway.

Metro Transit, hợp tác cùng Department of Local Services (DLS, Sở Dịch Vụ Địa Phương) của King County muốn được tiếp tục lắng nghe ý kiến của dân cư Skyway về viễn cảnh của quý vị về việc di chuyển—khả năng đi lại tự do và dễ dàng—điều mà Metro tin rằng là quyền con người.

Là một phần thuộc Ngân Sách 2021-2022 của King County, hiện có sẵn các nguồn tiền để Metro có thể khảo sát việc mở rộng các lựa chọn di chuyển ở Skyway. Chúng tôi muốn đảm bảo cuộc đối thoại về tương lai của Skyway mà chúng tôi đã khởi đầu tiếp tục được sự quan tâm của cư dân vì các hành động mà chúng tôi thực hiện sẽ có tác động trực tiếp đến các lựa chọn về di chuyển của quý vị, vì thế được lắng nghe ý kiến từ quý vị là rất quan trọng.

Các lựa chọn di chuyển nào là cần thiết nhất ở Skyway?

Dù xe buýt và đường sắt nhẹ vẫn là cột sống của việc di chuyển trong vùng, Skyway là một trong những cộng đồng ở King County chưa có sẵn các hệ thống hỗ trợ dịch vụ vận tải truyền thống.

Khảo sát này là cơ hội của quý vị để cho Metro biết được những tính năng di chuyển nào sẽ tốt nhất cho Skyway, như dịch vụ xe van, các chương trình theo yêu cầu, khả năng tiếp cận tốt hơn với giá vé được giảm, hay cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giúp việc đến các trạm dừng vận tải được an toàn hơn.

Khảo sát hiện đang có sẵn trực tuyến tại https://publicinput.com/C0482 hảo sát sẽ kết thúc vào lúc 11:59 tối ngày 9 tháng 4 năm 2021. Khảo sát cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nhatiếng Việt. Có sẵn các bản sao giấy- vui lòng gửi email đến haveasay@kingcounty.gov để sắp xếp việc giao hàng.